بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی-درونگرایی) رؤسای کمیته امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور با مهارتهای شغلی آنان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ااستادیار ،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان ، دهاقان ،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی (برونگرائی – درونگرائی) رؤسای کمیته‌های امداد امام‌خمینی (ره) سراسر کشور و ارتباط آن با مهارتهای شغلی (فنی ، انسانی و ادراکی) انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه آیزنک 3 و بهره گیری از تست استاندارد شخصیت به اندازه‌گیری صفت4 برونگرائی و درونگرائی اقدام گردید. طبق این مدل ، صفات به سه عامل برونگرائی (E) ، روان آزرده خوئی (N)و دروغ سنجی (L) تعمیم داده شده است که در این تحقیق صفت برونگرائی مورد نظر قرار گرفت. روش انجام این پژوهش ، توصیفی – همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی است و از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی ، یک تحقیق مقطعی به حساب می آید . جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران سطح شهرستان ها و منطق کل کشور که در کیته امداد اصطلاحاً رئیس شاخه نامیده می شوند و تعداد آنها بر اساس آمار معاونت نظارت و هماهنگی کمیته امداد در سراسر کشور امام خمینی (ره) در سال 1385پانصد و نود و پنج (595 ) نفر است ، تشکیل می دهد . ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه است . پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) چهار فرضیه به بوته آزمایش نهاده شد ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین برونگرائی و درونگرائی با مهارتهای فنی مدیران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بدین معنی که هر چه فرد برونگراتر باشد از مهارت فنی بالاتری برخوردار است. در بررسی رابطه بین برونگرائی و درونگرائی روسا با مهارتهای انسانی آنها نیز رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین ویژگیهای دموکرافیک( سن ، تاهل ، سابقه خدمت و ... ) و مهارتهای شغلی مدیران رابطه وجود ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده است .3- Eysenck Theory                                                                                                                             


4-- Trait

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between the heads of Imam Khomeini relief committees' personality traits (extroversion-introversion) with their professional skills throughout the country

نویسندگان [English]

  • Alireza shirvani 1
  • Abolgasem Rastgar 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
2 Master of Public Administration
چکیده [English]

This study is done to investigate the heads of Imam Khomeini relief committees' personality traits (extroversion-introversion) relationship with their professional skills (technical, human, and cognitive).In this regard Eysenck theory and character standard test were used to measure the extroversion-introversion issues. According to this model, these traits were generalized into three factors: Extrovision, neuroticism, and life detector. The research is field and descriptive correlation. It is a case study. The statistical population consists of all the heads of Imam Khomeini relief committees throughout the country which is 595 people. The research instrumentation is the questionnaire. Upon collecting and analyzing the data, the results were examined through descriptive and referential statistics. The results showed that there is positive and significant relationship between extroversion, introversion with technical skills. The results also showed that there is no significant relationship between the demographic traits and managers professional skills. At the end some suggestions have been made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Professional skills
  • Extroversion
  • Introversion
 
Abolqasemi, M. (1991). Investigating the Relationship between Personality and Management of Male Guild Schools in Tehran. Master Thesis. Tehran: University of Tehran, (In Persian).
Alagheband, A. (1997). Educational Management Basics. Tehran: Besat Publication, (In Persian).
Alwani, S. M. (2004). Public Administration. Tehran: Ney Publication, (In Persian).
Black, S. M. (1981). Personality librarians as Communicators.
Cattele, R. B. (1973). Hand book for the sixteen personality Factor questionnauire.U.S: institu te for Personality and ability testing.
Coentes, H., & Odonnell, C. (1993). Principles of Management. Translated by: M. A., Toosi & A. A., Farhangi, S. A., Olomi & A., Mahdavian. Public Administration Center for Public Administration Education, (In Persian).
Eysenck, H. (1982). Personality and individual differences. New yorck : Pienum.
Eysencrk, H. (1953). The structure Of human Personality. New yorck 
Ganji, H. (1996). Theoretical and Practical Principles of Psychological Tests. Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing, (In Persian).
Hashemian, K. (1993). Reading in Psychology. SAMT
Hersey, D. B. (1998). Management of Organizational behaevior.
Hersey, P., & Blanchard, C. (1993). Organizational Behavior Management. Translated by: Q., Kabiri. Tehran: Jahad University Press, (In Persian).
Hosseinian, S. (1993). Choosing a Career Reflects the Personality of Future. Quarterly Journal of Humanities, 3 & 4, (In Persian).
Karimi, Y. (1991). Personality Psychology. Tehran: Payame Noor University, (In Persian).
Karimi, Y. (1998). Personality Psychology. Tehran: Virayesh Publishing, (In Persian).
Katz, R. (1991). Articles on Management. Translated by: M., Toutunchian, Tehran: Publication Center for Public Administration Education, (In Persian).
Katz, L. (1974). Skill Of an effective administrator . Harvard Busines Reviw. Septamber- October.
Lawrence. E. (1993). Personality Psychology. Translated by: M. J., Javadi & P., Kadivar, Tehran: Rasa Cultural Services Institute Press, (In Persian).
Mir Sepasy, N. (1999). The Suitability of the Job Type and Personality Management Knowledge of the 12th year. 44, (In Persian).
Morhed, G. (1995). Organizational Behavior. Translated by: S. M., Alvani & Gh., Memarzadeh. Morvarid Publication, (In Persian).
Robbins, P. S. (2002). Organizational Behavior Management. Translated by: A., Parsaeian & S. M., Arabi, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publication, (In Persian).
Saneipour M. (1993). Research on How to Link Personal and Organizational Personality in the Process of Accountability. Tehran: Jam Publication, (In Persian).
Scholtz, D. (1990). Theoris of Personality. California: brooks / Cole Publishing Company.
Siyasi, A. A. (1998). Theories of Personality or  Psychology Schools. Tehran: Tehran University Press, (In Persian).
Shamloo, S. (1996). Schools and Theories in Personality Psychology. Tehran: Roshd Publishing, (In Persian).
Shultez, D., & Shultez. S. (1990). Theories of Personality. Translated by: S., Mahdi Yahya, Tehran: Virayesh Publishing, (In Persian).