ارزیابی عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی در ایران با رویکرد فازی: مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران

چکیده

از جمله علل کلیدی که سازمان ها و به ویژه مراکز آموزش عالی را به سمت ناکارآمدی سوق می دهد، عدم ارزیابی فرآیند‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها می‌باشد. چنانچه مراکز آموزش عالی جایگاه خود را شناخته و از نقاط ضعف خود آگاهی یابند، بی تردید درصدد رفع آن نواقص اقدام خواهند نمود. هدف از این پژوهش، که دامنه انجام آن یکی از مجتمع های فنی- مهندسی است، ارائه یک روش در ارزیابی عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی بر اساس مدل تعالی EFQM است. از آنجا که فضای تصمیم‌گیری حاکم بر مراکز آموزش عالی، همچون بسیاری از سازمان ها، عموماً فازی است، لذا به منظور تطابق بیشتر این روش با شرایط حاکم بر فضای تصمیم گیری، الگوی پیشنهادی در محیط فازی طراحی شده است تا بتوان به ارزیابی دقیق تری از عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Management in Engineer Traininig Centers of Iran Based on Fuzzy Approach: A case study

نویسندگان [English]

  • Hassan Khademi Zare 1
  • Mahnaz zarei 2
1 Assistant Professor of Industrial Engineering, Yazd University
2 Member of Scientific Board of Industrial Engineering Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

One of the key factors that lead organizations and high education centers to deficieney is that their processes and obtained results are not evaluted well. In the case that high education centers realize their positions well and become aware of their weaknesses, they will no doubt attempt to eliminate those deficiencies. The purpose of this research, whose implementation scope is one of the technical-engineering complexes, is to present a method for the evalution of the performance of management in engineer training centers based on the European Foundation for Quality Management (EFQM) excellence model. Since the existing decision – making environment of high education centers, like many other organizations, is generally fuzzy and vague, for a further adjustment of the mentioned method with the existing situations of high education centers the proposed model is designed in fuzzy environments so that we would be able to evaluate the management performance of high engineering education centers in a more accurate way. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Foundation for Quality Management (EFQM) excellence model
  • Performance Evaluation
  • Engineering education
  • fuzzy sets
  • RADAR logic
Amiri, M., & Sakaki, S. M. (2005). The Organizational Performance Evaluation Guide Based on the EFQM Excellence Model. Tehran: Center for Productivity and Human Resources Studies, (In Persian).
Azar, A., & Faraji, H. (2002). Fuzzy Management Science. Tehran: Center for Management Studies and Productivity of Iran, (In Persian).
Chien, C.J., & Tsai, H. H. (2000), “Using fuzzy numbers to evaluate perceived service and quality”, Fuzzy Sets and Systems, 116, 289- 300.
European Foundation for Quality Management, (2003). EFQM model for business excellence, EFQM, Brussels, 12-65.
European Foundation for Quality Management, (2005). EFQM Home Page, Available at: www.EFQM.Org
Geramai, M., & Nooralizadeh, H. (2005). Center for Productivity and Human Resources Studies. Tehran: Excellence of the Organization, (In Persian).
Ghalayini, A.M., & Nobel, J.S. (1996), “The changing basis of performance measurement”, International Journal of Operations and Production Management, 16(8), 63-80.
Hsiao, W. F., Lin, H.H., & Chang, T.M. (2007), “Fuzzy consensus measure on verbal opinions”, Expert Systems with Applications, 63 (2), 59-68.
Liou, T.S. & Chen, C.W. (2006), “Subjective appraisal of service quality using fuzzy linguistic assessment’, International Journal of Quality & Reliability Management, 23(8), 928-943.
Machacha, L.L., & Bhattacharya, P. (2002), “A fuzzy logic based approach to project selection”, IEEE Transactions on Engineering Management, 47(1), 65-73.
Macleod, A., & Baxter, L. (2001), “The contribution of business excellence models to restoring failed improvement initiatives”, European Management Journal, 19(4), 392–403.
Xu, R. (1987). Fuzzy mathematics and its application to the economy and management. South-west Finance & Economy University Press, 95-97.
Yager, R. R. (1981), “A procedure for ordering fuzzy subsets of the unit interval”, Information Science, 24, 143-161. 
Yen,J., & Langari, R. (1999), “Fuzzy logic intelligence, Control and information”,  Prentice Hall Publishing Company.