بررسی روابط بین زیر سیستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی،گروه حسابداری، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران

2 عضو هیأت علمی (استادیار)گروه مدیریت،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی و مؤلفه های آن در پتروشیمی تبریزاست .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده و نمونه های تحقیق شامل 172 نفر از کارکنان سطوح شغلی کارشناس و کارشناس ارشد پتروشیمی تبریز و به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانش مارکوارت با ضریب آلفای کرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با ضریب آلفای کرونباخ 968/0 و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین زیرسیستم مدیریت دانش و هوش سازمانی (ضریب همبستگی 782/0و 01/0 p <، بین زیرسیستم مدیریت دانش و تمامی مؤلفه های هوش سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرایب همبستگی از 484/0 برای چشم انداز استراتژیک تا 727/0ب رای سرنوشت مشترک در سطح 01/0 p < معنادار بوده است در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه های هوش سازمانی، سرنوشت مشترک، کاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پیش بینی معنادار زیرسیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Relations between Knowledge Management Subsystem and Institutional Intelligence Components in the Learning Organization

نویسندگان [English]

  • Sholeh Shahin 1
  • Siroos Fakhimi Azar 2
1 Faculty Member, Accounting Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Faculty Member (Assistant Professor) Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to review the relation between knowledge management subsystem in the learning organization and institutional intelligence and its components in Tabriz Petrochemistry. The research method is correlation-descriptive. The sample consists of 172 employees in occupational levels of expertise and master of Tabriz Petrochemistry, selected randomly. The research tools include Marquart knowledge management questionnaire with kronbach alpha coefficient of 0.901, Albercht institutional intelligence questionnaire with kronbach alpha coefficient of 0.968, and demographic characteristics questionnaire. The results of research showed that, based on Pearson correlation coefficient, in addition to the meaningful and positive relation between knowledge management subsystem and institutional intelligence (correlation coefficient 0.782 and p<0.01), there is a positive and meaningful relation between knowledge management subsystem and all institutional intelligence components. The correlation coefficients have been meaningful from 0.484 for strategic point of view to 0.727 for common fate at level P<0.01. Finally, the results of step by step regression analysis showed that among the components of institutional intelligence, the common fate, knowledge utilization, integration and agreement are able to predict significantly the knowledge management subsystem in the learning agency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning agency
  • Knowledge management subsystem
  • Institutional intelligence
   - الوانی، سید مهدی دانایی فرد، حسن (1380)، گفتارهایی درفلسفه تئوریهای سازمان دولتی، چاپ اول  انتشارات صفار، تهران.
   - انصاری رنانی، قاسم (1388)، ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی، پژوهش نامه مدریت تحول، سال اول، شماره2.
   - دانایی فرد، حسن الوان، سید مهدی. آذر، عادل (1384)، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول : انتشارات صفار ، تهران .
   - رادینگ، آلن (1387)، مدیریت دانش، ترجمه محمد حسین لطیفی، چاپ اول: انتشار سمت، تهران .
   - ساعدی، مهدی (1389)، ارائه مدل فرآیندی برای پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو: نظریه برخاسته از داده ها، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره2،بهار و تابستان.
   - سبحانی نژاد، مهدی، شهائی، بهنام. یوزباشی (1385) ، سازمان یادگیرنده ، چاپ اول  : نشر یسطرون، تهران .
   - ستاری قهفرخی، مهدی (1385)، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه : شرکت فولاد مبارکه اصفهان )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان .
   - کندی،کارول (1388)، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ اول : انتشار موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت و نشر مدیران، کرج .
   - مارکوارت، مایکل (1388)، ایجاد سازمان یادگیرنده، ترجمه محمدرضا زالی، چاپ اول: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ، تهران .
 
-  Albrecht (a), Karl. (2003), the power of minds at work: organizational intelligence in action.Amacom, New York.
-  Liebowitz, Jay. (2002), Building Organizational Intelligence:A Knowledge Management Primer.CRC Press,Florida.
-  Meyer,Bertolt.Sugiyama,Kozo.(2009),The concept of knowledge in KM:a dimensional model.Journal of Knowledge Management.V II,Nl,pp.17-35,available at :www.emeraldinsight.com
-  Silvi, Richard & Cuganesan, Suresh. (2006), 1nvestigative the management of knowledge for competitive advantage.Journal of Intellectual Capital.V7 ,N3 ,pp.309-323 ,available at :www.emeraldinsight.com
-  Yolles, Maurice. (2005), Organisational intelligence. The Journal of Workplace Learning.V 17,N l/2,pp.99‌J 14,available at: www.emeraldinsight.com
-  Zack, M.H. (1999), Developing a knowledge strategy.California Management Review.V 41, N3, pp125-145