تأثیر تدوین سیاست های کلی برای بنگاه‌های خدماتی- آموزشی انتفاعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

مربی، گروه مهندسی صنایع ،واحد نراق،دانشگاه آزاد اسلامی، نراق،

چکیده

برخی از کشورهای صاحب نام و یا کشورهای در حال توسعه، در زمینه آموزش عالی دارای جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل می‌باشند. بسیاری از مؤسسات خدماتی آموزشی، در این زمینه موفق و پیشتاز بوده‌اند که در حال حاضر نامی از آنها به چشم نمی‌خورد. بسیاری از متخصصان علم مدیریت و برنامه ریزی همچون فردآر دیوید و جی ایوید هانگر، راه حل چالشهای سازمانی را در مفاهیمی همانند اهداف، خط‌مشی، مأموریت و سیاست‌های کلان یک مؤسسه جستجو می نمایند. برنامه‌ریزی فرایندی است که دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات می‌باشد. بر اساس این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی اطلاق نمی‌گردند. بیشتر برنامه‌ریزیها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز» می‌باشند. در مدلهایی همانند مدل برایسون، مدل هیل، مدل BCG و مدلGE ...، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاهها، ساختارها، نظامها و... عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته، در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. با توجه به این نگرش می‌توان تصمیمات سامان یافته ای را اتخاذ نمود و به اهداف کلان و انجام اعمالی دست یافت که ماهیت سازمان، نوع فعالیت‌ها و دلیل انجام آن فعالیتها توسط سازمان را شکل می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Codification of General Policies for Service-Educational Benefit Organizations

نویسندگان [English]

  • Hamed Jafar Zanjani
  • Hassan Akbari
Instructor, Department of Industrial Engineering, Naraq Branch, Islamic Azad University, Naraq,
چکیده [English]

Some of the well-known or developing countries have distinguished status in the field of higher education in international competition. Most of the service-education institutes were pioneers in the past, but they are no longer very famous. Many of the experts in the science of management and planning, such as Fred R. David and Hangar believe that the solution to organizational challenges should be found in concepts such as goals, policy, mission and strategic policies of an institute. Planning is a process that has specified inter-connected stages for producing a coherent output in the format of a system of decisions. According to this definition, temporary and non-continuous decisions and policy-makings to lead the organization through the present and future time are not considered planning. Most plannings, based on the rational approach, have the following format: ideals and goals-projects and procedures-required resources. In models such as Brisson's Model, Hill's, BCG Model, and GE Model…, first of all, the ideals and goals of the organization are explained; then, the necessary projects and procedures are specified; and finally, the required resources are provided. Changes in the environmental conditions, policies, approaches, perspectives, structures, systems, etc. are the factors that can affect the ideals and goals of planning and ultimately changes the program. These conditions led to the thought that in planning, it should be possible to change the course of movement according to the changes, and to adopt a new route of action. With regard to the this approach, it will be possible to make organized decisions in order to attain strategic goals and to perform actions that will shape the nature of the organization, the type of the activities, and the reason for performing those activities by the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Success Factors
  • policy-making
  • opportunities
  • threats
  • Strategic Thinking
Armstrong, M. (2006), Handbook of Human Resource Management Practice, 10th Edition.
Bierayson, J. M. (2007). Development and Implementation of the Strategic Plan. Tehran:  Tehran University of Medical Sciences, (In Persian).
Erica, O. (2006), Strategic Planning For Dummies, 3th Edition, Published by Wiley.
Farrar, D. (2002). Strategic Management. Translate by: A. Parsaean, Faraz Publication Andishegh, (In Persian).Ghaffarian, V., & Kiani, Gh. (2004). Effective Strategy. Fara Publication, (In Persian).
Iranzadeh, S.. (2009). An Effective Model for Choosing the Most Appropriate Thinking for Commercial Directors. Basirat Magazine, 43, (In Persian).
Javadin, S. R. (2005). Human Resources and Personnel Management, First Printing. Tehran: Research Knowledge Publishing, Research Knowledge, (In Persian).
McGregor, D. (2001). The Human Face of the Organization. The Publishing of the Covenant, (In Persian).
Nassiri Ghidari, H. (2009). Design and Development of Strategic Plan. Bazargani Publication, (In Persian).
Radfar, R., & Tolui Ashgoli, A. (2008). Development and Application of a Multi-Criteria Decision Making Model in Locating. Basirat Magazine, 39, (In Persian).
Robert, W. B. (2000), Simplified Strategic Planning The No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Results Fast, 1th Edition, Published by Chandler House.
Saatati, A. (2009).Strategic Planning Basics. Dangeh Publishing, (In Persian).
Setayesh, M. R. (2009). Feasibility of Using Technical Analysis Indicators in Projection of Stock Price Trend in Iranian Stock Exchange. Basirat Magazine, 42, (In Persian).