بررسی جایگاه رهبری در گلستان سعدی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زبان و ادبیات فارسی، تبریز،ایران

چکیده

خاستگاه مدیریت و رهبری از مهم­ترین موضوعات جهت­دهنده به حکومت و اداره یک سازمان است. این­که انسان از چه مجرایی گام در میدان اداره امور بگذارد و به رهبری پردازد، نقش تعیین­کننده در مدیریت و حکومت دارد. تصمیم­گیری­ها و رفتار و سلوک مدیریتی و حکومتی اعم از بخشایش، خردمندی، امانت­داری و بلندنظری به شدت متاثر از تلقی­ها و دریافت­ها از مدیریت و حکومت است. نوع دریافت زمامداران از خود در جایگاه مدیریتی، آنان را به انواع روابط و مناسبات سوق می­دهد. اگر دریافت­ها، «امانت» باشد کارکردها، «امانت­دارانه» می­باشد، ولی چنانچه «تحکم» دریافت شود کارکردها «آمرانه» خواهد بود. ادبیات فرماندهی و رهبری از جایگاه بندگی خدا و پاسداشت ادبیات لطیف و انسانی، در عین اقتدار و توانایی در مدیریت به حفظ سلسله مراتب و تحکیم حکومت نیز منجر می­شود. چنانچه دستورالعمل­ها در چرخه­ی نابسامانی تباه گردد، از بی­قانونی و هرج و مرج، گزیری نیست. در این مقاله دیدگاه­های افصح‌المتکلّمین، شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی در گلستان در خصوص اصل رهبری مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Status of Leadership in Saadi’s Golestan

نویسنده [English]

  • Parvaneh Adelzadeh
Assistant Professor, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Persian Language and Literature Department, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Management and leadership are important issues in the governance and managing of any organization. The direction of management and leadership plays a determining role in governance. In this regard, decision makings, behaviors and conducts accompanied by forgiveness, wisdom, and trust and high-mindedness are affected by perception of management and governance. The perception of the governors and authorities of the management position leads the relations. If the perception is based on trusteeship, the mangers will act honestly, but if the aim is to domineer, the conducts will be domineering. The literature of governance and leadership originates from obedience and respecting humanly literature and also authoritativeness and capability of management that leads to empowerment of the governance and preserving governance hierarchy. Misguided direction in management leads to chaos and ill organization .This article investigates the viewpoints of Saadi Shirazi on leadership in Golestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Management
  • Golestan
  • Saadi
  • Governance
   - امیرکبیری، علیرضا (1385)، ((بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول­آفرین و تبادلی با تعهد سازمان کارکنان))، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان، 142-117.
   - تابلی و همکاران(1391)، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول­آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان­های دولتی شهرستان نی­ریز، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 1، تابستان، 25-1.
   - سعدی، شیخ مشرف‌الدین مصلح ابن‌عبداللّـه (1374)، ((گلستان سعدی))، تصحیح و توضیح دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی­علیشاه، چاپ دهم، تهران.
   - مصلح­بن عبدالله (1372)، ((کلیات سعدی))، به اهتمام محمدعلی فروغی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
   - سالک، نرگس و آتش­پور، سیدحمید(1387)، بررسی رابطه بین سبک رهبری(رابطه­گرا-وظیفه­گرا) و سبک تفکر در مدیران، چهارمین کنفرانس بی­المللی مدیریت، تهران، 9-1.
   - کردنائیج، اسدالله و همکاران (1390)، بررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال هجدهم، شماره 50، دی­ماه، 176-165.
   - میچل، ترنس­آر (1377)، ((زمینه رفتار سازمان))، ترجمه حسین شکرشکن، تهران، انتشارات رشد.
   - یوکل، گری (1382)، ((مدیریت و رهبری در سازمان­ها، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین.