بررسی تأثیر اجزای پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار بر موفقیت این پروژه‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بیشتر سازمان­ها درگیر فرآیندهای قدیمی و یا ناکارآمد هستند و نمی­توانند به نتایجی که در اصل برای آن طراحی‌شده‌اند دست یابند. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب ‌وکار یک ابزار مدیریتی برای رفع این مشکل در سازمان‌ها می­باشد. علی رغم اثربخشی بالای مهندسی مجدد، پیاده­سازی این پروژه­ها در بیشتر موارد با شکست مواجه شده ­است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجزای پیاده سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار بر موفقیت این پروژه‌ها می­باشد. بر اساس مدل توسعه داده ‌شده، حمایت مدیران ارشد، فرهنگ‌سازمانی، ارتباطات، آموزش، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه­های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار بر موفقیت این پروژه‌ها تأثیر دارند. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد درگیر در پروژه‌های مهندسی مجدد در سازمان­هایی که این پروژه‌ها را اجرا کرده­اند، بوده ­است. داده­های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسش نامۀ دستی و الکترونیکی از تعداد 150نفر از افراد درگیر در این پروژه­ها که به روش هدفمند بعنوان نمونه انتخاب‌شده بودند، جمع‌آوری گردید. تجزیه ‌و تحلیل داده­ها به وسیلۀ روش مدل­سازی معادلات ساختاری با به‌کارگیری نرم­افزار R صورت پذیرفت. به دلیل در مرحله مقدماتی بودن این پروژه‌ها در ایران، فقط تأثیر زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت پروژه مهندسی مجددمورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Components Implementation of Reengineering Projects of business Proceses on Their Success

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadbagher Jafari 1
  • Gholamreza Jandaghi 2
  • Zahra Mohammadi Doorbash 1
چکیده [English]

Organizational processes today are markedly different from decades ago. When processes become old and inefficient and can't deliver results that they were originally designed, for they must be redesigned or replaced. Business Process Reengineering (BPR) is a process-based management tool that can deliver, redesign or replace inefficient processes, as required. Despite high effectiveness of reengineering, the implementations of these projects often fail.  The purpose of this study was to investigate the effect of components of BPR projects implementation on the success of these projects. The developed model included business process reengineering project success, as the dependent variable and top management support, organizational culture, education, communication, ICT infrastructure and BPR project management as the independent variables. Research population included individuals who involved in the reengineering projects in organizations that have recently implemented these projects. By using manual and electronic questionnaires, the data of 150 persons involved in BPR projects were collected. To analyze the data, structural equation modeling was performed, using the R software. Because these projects are in their early stage of implementation in Iran, only the effect of ICT infrastructure and BPR project management was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Reengineering
  • Change Management
  • Business Process
  • Components of Implementation BPR Project Management
Ahadi, H. R. (2004). An examination of the role of organizational     enablers in business process reengineering and the impact of information technology. Information Resources Management Journal, 17(4), 1-19.
Al-Mashari, M., & Zairi, M. (1999). BPR implementation process: an analysis of key success and failure factors. Business process management journal, 5(1), 87-112.
Brewster, J. (2011). Studying technology adoption behaviors with linear or non-linear PLS: Does it Make a difference? First International Conference on Engaged Management Scholarship.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS. Tehran: University Jihad Organization Publications, (In Persian).
Davenport, T. H., & Beers, M. C. (1995). Managing information about processes. Journal of Management Information Systems, 57-80.
Griffith, G. L. (2009). The effectiveness of information systems teams as Change agents in the implementation of business process reengineering. ProQuest LLC.
Grover, V., Jeong, S. R., Kettinger, W. J., & Teng, J. T.(1995). The implementation of business process reengineering. Journal of Management Information Systems, 109-144.
Grover, V., Teng, J., & Fiedler, K. (1993). Information technology enabled business process redesign: an integrated planning framework. Omega, 21(4), 433-447.
Guha, S., Kettinger, W. J., & Teng, J. T. (1993). Business process reengineering: building a comprehensive methodology. Information systems management, 10(3), 13-22.
Habib, M. N. (2013). Understanding critical success and failure factors of business process reengineering. International Review of Management and Business Research, 2(1), 1-10.
Jandaghi, GH., Hamidizadeh, A., & Karimlou, M. (2009). Inferential statistics introducing statistical software, Tehran: Welfare And Rehabilitation Sciences University Publications, (In Persian)
Jarvenpaa, S. L., & Stoddard, D. B. (1998). Business process redesign: Radical and evolutionary change. Journal of Business Research, 41(1), 15-27.
Matzler, K. & Renzl, B. (2006). The relationship between interpersonal trust, employee satisfaction, and employee loyalty. Total Quality Management and Business Excellence, 17(10), 1261-1271.
Mutinda, M. M. M. (2009). Assessment of human resource factors in implementation of business process reengineering at Kenya commercial bank. University of Nairobi Digital Repository.
Obolensky, N. (2002). Practical usiness re-engineering: tools and techniques for achieving effective change (M. Sharif Klooei, Trans). Tehran: Arvin Publication, (In Persian).
Pattanayak, S., & Roy, S. (2015). Synergizing business process reengineering with enterprise resource planning system in capital Goods industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 471-487.
Raymond, L., Bergeron, F., & Rivard, S. (1998). Determinants of business process reengineering success in small and large enterprises: an empirical study in the Canadian context. Journal of Small Business Management, 36(1), 72.
Ringim, K. J., Razalli, M. R., & Hasnan, N. (2012). Critical success factors for business process management for small and medium banks in Nigeria. Business and Management Review, 2(1), 83-91.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Paper presented at the proceedings of the XLII SIS scientific meeting. Padova: CLEUP.
Xiang, J., Archer, N., & Detlor, B. (2014). Business process redesign project success: the role of socio-technical theory. Business Process Management Journal, 20(5), 773-792.
Young, R., & Jordan, E. (2008). Top management support: Mantra or necessity?. International Journal of Project Management, 26(7), 713-725.
Zarei, B., & Farkish, S. (2005). Study of re-engineering experiences in Iran .4th International Industrial Engineering Conference (Tehran). Tarbiat Modares University, 1-13, (In Persian)