رابطه ویژگی های شخصیتی با بهره وری با تاکید بر نقش میانجی هیجان پذیری در تدریس (مطالعه موردی( اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

از جمله عواملی که باعث افزایش عملکرد سازمانی و بهره وری می شود شخصیت افراد می باشد. سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به عملکرد سازمانی مثبت منجر می شود. همچنین هیجان پذیری می تواند یک پیش بینی کننده مهم برای برخی پیامدهای سازمانی مانند ارتقا یا تقلیل بهره وری نیروی انسانی را نمایان کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با بهره وری با تکید بر نقش میانجی هیجان پذیری در تدریس در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری 504 نفراز اعضای هیأت علمی دانشگاه­ آزاداسلامی واحدتبریز در سال 1394 بودند. حجم نمونه از جدول مورگان و فرمول کوکران برابر با 272 نفر محاسبه شد. روش نمونه‌گیری، تصادفی- طبقه ای بود. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های ویژگی های شخصیتی نئو فرم 60 سؤالی، مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس ویلاویسنسیو و پرسش نامه بهره وری آچیو استفاده گردید. همچنین از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. پژوهشگر دریافت که بین ویژگی های شخصیتی به ترتیب با سازگاری، وجدان، روان رنجورخویی، برون گرایی و دلپذیربودن با سطح اطمینان 372/0، 412/0، 112/0، 371/0 و 215/0 با بهره وری رابطه وجود دارد. ویژگی های شخصیتی به ترتیب با سازگاری، وجدان، روان رنجورخویی، برون گرایی و دلپذیربودن با سطح اطمینان 271/0، 351/0، 412/0، 371/0 و 341/0 با هیجان پذیری در تدریس رابطه وجود دارد. همچنین هیجان پذیری در تدریس باسطح اطمینان 149/0 با بهره وری رابطه دارد. همچنین پژوهشگر نتیجه گرفت بهره وری متأثر از ویژگی های شخصیتی است و هیجان پذیری در تدریس می تواند سبب افزایش یا کاهش آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Personality Traits with Productivity Emphasizing on Mediation Emotionality role in Teaching board of Azad University Academic Members in Tabriz (Case study)

نویسندگان [English]

  • Fariba taghipour farshi 1
  • Gholam Hossein entesar Fomani 2
چکیده [English]

Relationship between personality traits and productivity with emphasis on mediator role of emotionality in teaching of Tabriz Azad University faculty members.Among the factors that causes the increase of organizational performance and productivity is the personality of the Peopel.Compromising and harmony between type of personality and type of environment would be more compatible with the profession, which in turn leads to positive organization performance. Emotionality also can reveal an important predictor for some organizational outcomes such as upgrade or reduce labor productivity. The purpose of this study was to examine the relationship between personality characteristics and productivity with emphasis on the mediator role of emotionality in faculty members teaching of Tabriz Azad University. This is a correlation study. The population included 504 members of Tabriz Azad University faculty members in 2016. The size of the sample was 272 person from Morgan; table.The method of sampling was stratified-random sampling. To measure the variables of study NEO personality questionnaires were used. Characteristics with 60 questions form, emotionality scale in Vilavisnesyo teaching, and Achiv productivity questionnaire. The Pearson correlation method and regression and the path analysis were used.The results showed that there are relationships between productivity and personality characteristics with compatibility, conscience, neuroticism, extraversion and agreeableness respectively with confidence level of 0.372, 0.412, 0.112, 0.371, 0.215 . Personality characteristics with compatibility, conscience, neuroticism, extraversion and agreeableness respectively with confidence level of 0.271, 0.351, 0.412, 0.371 and 0.341 has relationship with emotionality in teaching.Also emotionality in teaching with 0.149 confidence level has relationship with productivity. The researcher concluded that productivity is affected by characteristics of personality, and emotionality in teaching can be increased or decreased productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Productivity
  • Emotionality in Teaching
Alizadeh, M. (2007). The relationship between personality traits with successful performance management job compared with relatively efficient managers. Master's thesis. Allameh Tabatabaei University, Iran, (In Persian).
Asemani, I. (2015). Assess the role of human capital in economic growth in member States Islamic conference using dynamic panel data approach. Master's Thesis. Islamic Azad University: Marand Branch, Iran, (In Persian).
Azizpour, M., Abdi, S., & Khoda Bakhshi, N. (2013). Personality traits and human resource productivity at cultural organizations. International Journal of Management Research and Review, 3, 2703-2706.
Babaeian, A., Samani, Y., & Karami, Z. (2014). The relationship between personality characteristics and job performance categories police mission. Quarterly Human Resources, 37, 9-27, (In Persian).  
Bariri, M. (2005). Examining the relationship between personality traits and job satisfaction in the police station staff. Master's thesis. Islamic Azad University: Central Tehran Branch, Iran, (In Persian).
Baron, S. A. (2000). When work equals life: the eext stage of workplace violence. Oxnard. CA: Pathfinder.
Cubel, M., Nuevo-Chiquero, A., Sanchez-Pages, S., & Vidal-Fernandez, M. (2014). Do personality traits affect productivity? evidence from the lab. IZA Discussion Paper, 8308.
Karegar, G., & Batule, F. (2009). How to increase productivity in the organization. Police Organizational Development Journal, 23.
Karimi, Y. (2012). Personality psychology. Payame Noor University: Tehran Branch, Iran, (In Persian).
Khani Omran, S., & Pourhossein, M. (2014). Personality traits and human resource productivity: evidence from Mazandarn cultura organizations. Arabian Journal of Business and Management Review, 8, 69-72.
Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., & Käpyla, J. (2010). Identifying future challenges for productivity research: evidence from Finland. Productivity and Performance Management, 59, 607-623.
Majidi, A., & Mohammadi, M. (2014). Coordination between personality characteristics and job characteristics and impact staff productivity (the case study: Sanandaj city police commander in 2012-201. Quarterly Towsee-Quarterly Development of the Human Resources and Logistics, 31, 127-150, (In Persian).
Milanovic, B. (2002). True World income distribution, 1988 and 1993: first calculation based on household surveys alone. The Economic Journal, 112, 51-92.
Mohammadpor, A., & Ebrahimzadeh, F. (2015). The relationship between features personality entrepreneurial and labor productivity in north Khorasan Regional Water Company. The First Scientific Conference of the New Management Science, Entrepreneurship and Education Iran, (In Persian).
Najam-us-Sahar, J. (2016). Impact of personality type on job productivity. Journal of Hotel & Business Management, 5, 1-9.
Poursafar, Z., Rama Devi, N., & Rodrigues, L. L. R. (2015). Evaluation of myers-briggs personality traits in offices and its effects on productivity of employees: an empirical study. Healthcare Sci Journal, 7, 53-58.
Sedighi, Sh. (2014). The role of mediation in relation to the characteristics organizational agility and productivity among employees of the Plant Asia Auto Sync in 2014. Master's thesis. Islamic Azad University: Marvdasht Branch, Iran, (In Persian).
Sevinc, G., & Dambra, J. (2009). Exploring the relationship between personality traits, email overload and productivity in the workplace. 15th Americas Conference on Information Systems.
Schultz, D. (2005). Theories of personality. Y., Karimi, F., Jamhari, S., Naghshbandi, B., Goodarzi, H., Beheyraei, & M. Nikkhou,Tehran: Arasbaran, (In Persian).
Shahrashub, T. (2006). The relationship between quality of work life and organizational commitment. Master's thesis. Allameh Tabatabaei University, Iran, (In Persian).
Thomopson, H. (2006). Exploration the interface of the type and emotional intelligence landscapes. Bulletin of Psychological Type, 29, 14-19.