دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 1-239 (سال اول-شماره2-پائیز1386) 
9. بررسی و تحلیل تابع تقاضا و رفتار مصرفی خانوارهای شهری کشور

صفحه 199-226

محمدعلی متفکر آزاد؛ حبیب آقاجانی؛ کاظم امجدی