دوره و شماره: دوره 2، 4 (7) زمستان - شماره پیاپی 7، زمستان 1387، صفحه 1-261 (سال دوم-شماره7-زمستان 1387) 
5. بررسی عوامل مؤثر بر ناب بودن سازمان (مطالعه موردی)

صفحه 103-137

یعقوب علوی متین؛ احمدرضا مرتضوی؛ محمدعلی فرنیا