دوره و شماره: دوره 3، 3 (10) پاییز - شماره پیاپی 10، پاییز 1388، صفحه 1-258 (سال سوم-شماره10-پائیز1388) 
6. بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی

صفحه 164-174

میرحسن سیدعامری؛ مهرداد محرم زاده؛ مهدی بشیری؛ حمداله هادی