دوره و شماره: دوره 4، 4 (15) زمستان - شماره پیاپی 15، زمستان 1389، صفحه 1-245 (سال چهارم-شماره15-زمستان) 
8. رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

صفحه 187-210

هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه


9. اخلاق مدیریّت از منظر آیات و روایات

صفحه 211-228

محمّدعلی ربّی پور ربّی پور؛ منوچهر صمدی وند