دوره و شماره: دوره 6، 4(23) زمستان - شماره پیاپی 23، زمستان 1391، صفحه 1-178 (سال ششم-شماره23-زمستان1391) 

علمی پژوهشی

1. طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار

صفحه 15-38

سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ یوسف بیگ زاده


8. مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

صفحه 149-170

سید علی پایتختی اسکویی؛ حسن طاهری؛ فلور ابقایی