دوره و شماره: دوره 8، 4(31) زمستان - شماره پیاپی 31، زمستان 1393، صفحه 1-193 (سال هشتم-شماره31-زمستان 1393) 
3. تسهیم دانش، بررسی نقش عوامل مؤثر برآن و بهره‌وری سازمان

صفحه 51-74

رضا اسماعیل پور؛ سید حسام کاشانی؛ هانی نیکوکار


8. بررسی مقایسه ای مولفه های تولید بموقع در گروه های مختلف صنعتی تبریز با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره

صفحه 159-178

محمدعلی متفکر آزاد؛ مهدی اله‌ویردی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس؛ مهدی پورمقدم