دوره و شماره: دوره 9، 3(34) پاییز - شماره پیاپی 34، پاییز 1394، صفحه 1-244 (سال نهم-شماره34-پاییز1394) 
10. کاربرد نقشه استراتژی شناختی فازی در تعیین مسیر موفقیت سازمان

صفحه 201-223

جواد صوفیابادی؛ بهاره کلاهی؛ چنگیز والمحمدی؛ محمد مهدی موحدی