دوره و شماره: دوره 9، 4(35) زمستان - شماره پیاپی 35، زمستان 1394، صفحه 1-232 (سال نهم- شماره 35-زمستان 1394) 
2. بررسی رابطه میان کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

صفحه 64-39

حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی