دوره و شماره: دوره 10، 2(37 )تابستان، تابستان 1395، صفحه 1-216 (سال دهم- شماره 37- تابستان 1395) 

علمی پژوهشی

1. طراحی مدل بهره‌وری سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 7-28

اسداله کریمی شهابی؛ غلامرضا معمارزاده؛ سیدمهدی الوانی؛ محمود مدیری


5. بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با نوین‌سازی صنایع کوچک

صفحه 81-106

حسین بوداقی خواجه‌نوبر؛ کریم اسگندری؛ رضا رستم‌زاده


7. پیش‌بینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 156-127

غلامرضا سلطانی فسقندیس؛ علیرضا پویا؛ مصطفی کاظمی؛ زهرا ناجی عظیمی