دوره و شماره: دوره 13، 2(49) تابستان - شماره پیاپی 49، تابستان 1398، صفحه 1-226 
8. ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران

صفحه 195-214

10.30495/qjopm.2019.666899

داود پایدارفرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ ناصر میرسپاسی؛ اعظم رحیمی نیک