دوره و شماره: دوره 13، 3(50) پاییز - شماره پیاپی 50، پاییز 1398، صفحه 1-266 
3. ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

صفحه 89-117

10.30495/qjopm.2019.668707

ایوب رمضانی؛ مهرداد مدهوشی؛ حمید رضا فلاح لاجیمی؛ نادر رازقی