دوره و شماره: دوره 11، 4(43) زمستان - شماره پیاپی 43، زمستان 1396، صفحه 1-228 

علمی پژوهشی

1. رابطۀ سبک‌های مدیریت تعارض با بهره‌وری نیروی انسانی در بانک سینا

صفحه 7-44

میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی؛ عقیل قربانی پاجی