تعداد دوره ها

14

تعداد شماره ها

53

تعداد مقالات

461

تعداد مشاهده

449,101   

 

درصد پذیرش

 7

                                                  
                                           دسترسی آمار

بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی به شماره نامۀ /3/18/7562/ مورخ 1393/1/25 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی،  اعتبار علمی-پژوهشی  را اخذ کرده است. و براساس بخشنامه شمارۀ 25685-11مورخ 1398/02/09 وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به (علمی پژوهشی)و(علمی ترویجی)، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

 

 ضریب تاثیر سال 1396:  0/547       

رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 

DOAJ

 OPEN ACCESS    

 

شماره جاری: دوره 14، 2(53)تابستان - شماره پیاپی 53، تابستان 1399، صفحه 1-212 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان