تعداد دوره ها

14

تعداد شماره ها

52

تعداد مقالات

450

تعداد مشاهده

430,260

درصد پذیرش

 6

                                                  
                                           دسترسی آمار

بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی به شماره نامۀ /3/18/7562/ مورخ 1393/1/25 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی،  اعتبار علمی-پژوهشی  را اخذ کرده است. و براساس بخشنامه شمارۀ 25685-11مورخ 1398/02/09 وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به (علمی پژوهشی)و(علمی ترویجی)، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

 

 ضریب تاثیر سال 1396:  0/547       

رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2 

DOAJ

 OPEN ACCESS    

 

شماره جاری: دوره 14، 1(52)بهار - شماره پیاپی 52، بهار 1399، صفحه 1-244 

3. ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

صفحه 75-96

10.30495/qjopm.2020.519374.1135

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها