تحلیلی بر تاثیرجهانی شدن بر بازارکار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور شبستر

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

چکیده

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، ‌در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجة بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشة بسیاری از ناهنجاری‌ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی می‌باشد. بیکاری یک پدیدة اقتصادی بسیار مهم و حائز اهمیت برای دولت‌ها به شمار می‌آید که دولت‌ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند.  شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان‌گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی-اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیدة جهانی شدن احتمالاً بر ساختار بازار کار، ‌اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازارکار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تأثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study the Effect of Globalization on Labor Market

نویسندگان [English]

  • Hossein Mirzaeih 1
  • Habib Aghajani 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Payame Noor Shabestar University
2 Academic member of Islamic Azad University, Osku
چکیده [English]

Among the four economy markets, the labor market plays a pivotal role in establishing relations between supply and demand as well as in balancing the mass economic variables like employment. The socio-economic consequences of the balance in labor market are of great importance for economists and policy makers.  A direct consequence of such balance is the prevention of costs waste resulting from unemployment. Employment is a significant parameter in economic development, income distribution, and human self-esteem. On the contrary, unemployment causes a number of abnormalities with a wide range of economic, social and political aftermaths. Governments also consider unemployment as an important economic phenomenon and try to find solutions for this problem. It is observed that all countries, whether developed or developing, come across unemployment. The population structure of Asian countries and a great number of labor forces and lack of proper facilities have made unemployment the most important socio-economic problem. Globalization tends to influence the labor market structure, and (un)employment. As the developing countries play roles in labor market, they should be considered as an effective variable in the labor market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Labor market
  • Asian Countries
  • Employment
  • Economic Growth
  • Unemployment

-   آندرسون، کیم(1384)، "جهانی شدن،فرصت هاوچالش ها"، علی صباغیان و وحید بزرگی، موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی، تهران،  اقتصاد نو، 9 آبان ، 352.

-   استیگلیتز، جوزف(1387)، "جهانی سازی ومسائل آن"، حسن گلریز و عبدالرضا رضایی نژاد، نشرنی، تهران ، چاپ سوم، 320 .

-   امینی، علیرضا(1381)، "تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران"، پایان نامه دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد.

-   برانسون، ویلیام اچ(1387)، "تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان"، عباس شاکری ، نشر نی، تهران، 27 خرداد، چاپ سوم ، 808.

-   جعفری صمیمی، احمد (1384)، "جهانی شدن، شاخص ها و جایگاه اقتصاد ایران"، موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی، تهران،  211.

-   جولیانو بونولی و ویک جورج و پیتر تیلر کوبی، "دولت رفاه در اروپا (به سوی تدوین نظریه ای در باب کاهش نقش دولت در خدمات رفاهی)"، هرمز همایون پور، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. ، تهران، 1380 ، 315.

-   خدارحمی، روح اله(1371)، "بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران"، پایان نامه فوق لیسانس رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی.

-   دادگر، یداله (1380)، "مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد"، نشریه پژوهش، جهاد دانشگاهی، شماره اول، پائیز و زمستان 1378، 21-35.

-   ربیعی، رضا (1383)، "دولت الکترونیکی،‌تجربه دولت آلمان"، مرکز فنا وری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، ص 1 7 .

-   سامتی، مرتضی (1382)، "اشتغال، بازار کار، سیاست‌های اقتصادی"، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 27 آبان 1387 ، 8 20.

-   سامتی، مرتضی(1372)، "اندازه مطلوب فعالیت های اقتصادی دولت در ایران"، پایان نامه دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

-    فیتزپتریک، تونی(1383)، "نظریه رفاه: سیاست اجتماعی چیست؟"، هرمز همایون پور، مؤسسه عالی پژوهش و تأمین اجتماعی، تهران، 442.

-    قویدل، صالح (1385)، "نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال زایی بخش خدمات وصادرات غیرنفتی ایران"، پایان نامه دکتری رشته اقتصاد، دآنشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد.

-    کمیجانی، اکبر (1378)، "ارزیابی عملکرد سیاستهای اشتغالزایی در ده سال اخیر و بر آورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران"، کار و جامعه، مؤسسه عالی پژوهش و تأمین اجتماعی، خرداد و تیر 1379 - شماره 34، 19-6.

-   موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1382)، "مجموعه مقالات همایش جهانی شدن اقتصاد"، تهران، 416.

-   وینسنت، اندرو، " نظریه های دولت"، حسین بشیریه،  نشرنی، تهران، 30 مرداد، 1387، چاپ دوم، 352.

-   هابز، توماس، "لویاتان"، حسین بشیریه، نشرنی، تهران، 1380،225.

 

-  Axel Dreher, Jan-Egbert Stupm, Henrich w. Ursprung (2006), the Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from panel Data, CES ifo Worping paper No. 1755 Category 1: Public Finance.

-  Baltagi, B (1995), Econometric Analysis of Panel Data, New yourk: Joha wiley and sons.

-   Cellin , R and Tomasini, S and Vincenzi , L (2001), "increase in Laboar Productivity , factor Substitution and Laboar demand", Prepared for the European Commission, Nota di Laroron

-  Cornwel.Cand P.Schmidt(1984),“Panel Data With Cross – Sectional Variation in Slopes as well as in Intercept, Econometrics workshop Paper No. 8404, Michigan stato university.

-  Fajnzylber.  Pablo and William. F. Maloney (2000),"Labor demand in Colombia , Chile and Mexico , Dynamic Panel Modeling ", world bank

-  Garrett, G. and D.Mitchell, (2001), Globalization, government Spending and taxation in the OECD, European journal of political Research 39, 145-177

-  Hays, J., D. Ehrlich and C. Peinhard (2005), Globalization Spending and public Support for Trade in the OECD: An Empirical test of the Embedded Liberalism thesis. International organization 59, 473-494

-  Hicks, A. and C.Zorn (2005), Economic Globalization, the macro Economy, and reversals of Welfare: Expansion in affluent democracies, 1987-94. International Organization 59, 631-662.

-  JuKwon-Huck(2001),globalization,unemployment and policy responses in Korea ,global social policy.voll(2):pp.213-234

-  Jahn, D (2006),Globalization as "Goltons Problem". The Missing Link in the Analysis of Diffusion Patherns in Welfare state Development. International Organization60, 401-431

-  Landman,Oliver(2000),wages unemployment,and globalization:A tale of conventional wisdoms, institute for Allgemiene Wirtschoftsforschung 79-85

-  Maddala, G (1993), the Econometrics of Panel Data, Vol. 1–2, Brookfield.

-  Orbeta C.Aniceto(2002),globalization and employment:the impact of trade on employment level and structure in thePhilippines, Philippines institute for development studies discussion paper series no.04

-   OECD (2004), Public Expenditure Database, CD-Rom, Paris .

-  Rama,Martin(2003),globalization and workers in developing countries ,world bank policy research working paper.pp.29-58

-  Rodrik, D, (1997),Has Globalization on Gone Too Far,Institute for International Economics( Washington , DC ).

-   Rodrik, D. (1998), why Do More open Economics Have Bigger Governments? Journal of political Economy 106, 997-1032

-   Schulze G. and H.W. Ursprung (1999), Globalization of the economy and the nation state the world Economy 22, 295-352

-   Tanzi.Vito(2004 ),”Globalization and the need for Fiscal Reform in Development  countries ”INTAL-ITD,Occasional  paper-Siti-06

-  Walterskirchen Ewald (1999), "The Relationship Between Growth, Employment and Unemployment in the EU" , Austrain Institute Of Economic Research , Vienna , 8 Sept,

-   World Bank (2006), world Development Indicators.