بررسی متغیرهای مؤثر بر فرهنگ سازمانی در جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی در صنعت بیمه با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی: صندوق ضمانت صادرات ایران )

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، کرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، کرج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی بر اساس مدل دنیسون در صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1392 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی شصت سوالی دنیسون می باشد. مدل دنیسون فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد که برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور، سه شاخص تعریف شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آزمون های T و ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان سازمان است که 108 نفر از آنها پاسخ گو بوده اند. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss ، تصویر فرهنگ سازمان صندوق ضمانت صادرات ایران شکل گرفت و نتایج نشان داد که شاخص "توانمندسازی" با 64 %، بیشترین و شاخص "توسعه قابلیت ها" با 55%، کم ترین اهمیّت را در بین شاخص های فرهنگ سازمانی صندوق ضمانت صادرات ایران داشته و از میان چهار بعد، بعد "سازگاری" با کمترین درصد، بیشتر از بقیه ابعاد نیازمند بهبود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Variables Effective on Organizational Culture to Improve Organizational Culture and Productivity in Insurance Industry by Using Denison Model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mablaghi 1
  • Elham Danesh 2
1 Faculty Member, Industrial Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Iran, Karaj
2 Graduated from the Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present research was carried out with the goal of examining the indexes which affect organizational culture for improving the culture and organizational productivity based on Denison Model in Iran Export Guarantee Fund in 2013. The research is of descriptive-correlation type and the measurement tool is Denison's sixty-question questionnaire of organizational culture. Denison Model evaluates the organizational culture based on the four dimensions, getting involved in work, compatibility, adaptation and mission, and for evaluating each of the four mentioned dimensions, 3 indexes have been defined. Analyzing the data has been done by using T tests and Pearson’s correlation coefficient. The statistical population in this research includes all the organization personnel, 102 of whom have answered the questions. Finally after collecting and analyzing the acquired data by using SPSS software ,the picture of organizational culture of Iran Export  Guarantee Fund was  formed and the results showed that "empowerment“ index with %64 has the most and “improvement of capabilities” index with %55 has the least importance among the organizational culture indexes of  Iran Export  Guarantee Fund ,and among the four dimensions, "adaptability" dimension with the least percent needs more improvement  than the other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Productivity
  • Denison model
Adafar, A., Abarghouei, M. E., & Rasekh, M. (2012). Pathology of labor culture and efforts to promote productivity in Iran. National Conference on the Development of Economic Culture in Iran today, (In Persian).
Alwani, S. M. (1999). Public Administration. Ney Publishing, (In Persian).
Ardalan, M. R., Salimi, Gh., Rajaipour, S., & Molavi, H. (2008). Investigating the Relationship between Individual Organization and Organizational Culture in Governmental Universities of the West (Hamedan, Kermanshah, and Kurdistan). Quarterly Journal of Research and Planning Higher Education, 47, 97-131, (In Persian).
Ardakani, S., Dehghan, H., & Taghipour, Kh. (2012). The Study of Organizational Culture Dimensions Based on the Denison Model for the Faculty Members of Islamic Azad University, Gachsaran Branch. The First National Conference on the Study of Strategies to Improve Management, Accounting, and Engineering Sciences in Organizations, (In Persian).
Bakhtiy, A. (2007). Investigation of Organizational Culture at Industrial Management Organization. Master's Thesis, Tehran: University of Science and Research, (In Persian).
Denison, D. R. (2000), Organizational culture: Can it be a key    lever for driving organizational change. In S. Cartwright & C. Cooper (Eds.), the handbook of organizational culture. London: John Wiley & Sons.
Denison, D; Janovics, G; Young, G; Cho, J, H. (2006), Diagnosing          Organizational Cultures: Validating a Model and Method,  http://www.denisonconsulting.com
Denison, D. R. (2010), Denison Model. [online] http://www.denisonconsulting.com/home.aspx
Gillespie A. M., Denison D., Haaland S., Smerek R. and Neale W. (2008), Linking organizational culture and customer satisfaction: Result from two companies in different industries, European Journal of work and organizational psychology.
Iranzadeh, S., & Mahmudi Shanan, M. (2010). Understanding the Organizational Culture Based on the Denison Model (Case study: Poly NAR). Management Magazine Magazine, 15, 76-53, (In Persian).
LaCasse, A. J. (2010), A Multi Method Organizational Culture Analysis of State Correctional Institution Using a Modified Denison Organizational Culture Survey. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Education, USA: Minnesota University.
Manourian, A., & Bakhtiy, A. (2005). Knowledge of Organizational Culture Based on the Denison Model (Case Study: Industrial Management Organization). Fourth International Management Conference, Tehran, (In Persian).
Manavian, A., Ghorbani, M. H., & Sharifi, M. R. (2008). Organizational Culture Based on the Denison Model, Shiraz: Shiraz University Publishing Center, (In Persian).
Mobley H., Wang, L., Fang K. (2005), Organizational culture: Measuring and developing it in your organization, Harvard Business Review China, 128-139.
Sharif Abadi, A. (2005). Investigating the Effect of Organizational Culture on the Employees' Performance (Case Study of Chowfa Company). Second National Conference on Performance Management, (In Persian).
Rahimnia, F., & Alizadeh, M. (2009). Investigating the Dimensions of Organizational Culture Based on Denison's Model for the Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad. Journal of Educational Studies and Psychology, 35, 147-170, (In Persian).
Ramanaidu, S.K.(2011),Uncovering The Relationship between Transformational Leadership, Organizational Culture, Affective Commitment and Employee Performance: The Case of a Malaysian Educational Institution. Doctoral Dissertation, University of Newcastle. Faculty of Business and Law, Newcastle Business School.
Robbins, S. (2011). Organizational Behavior (Concepts, Theories, and Applications). Translated by: A. Parsayian & S. M. Arabi, Tehran: Culture Research Office Publishing, (In Persian).
Vahidnia, A., & Vafaee, R. (2005). Pathology of Organizational Culture in Establishing a Productivity Cycle in Organizations. Sixth Conference on Quality and Productivity in the Electricity Industry, (In Persian).
Vaziri, M. (2010). Identifying the Prioritization of Factors Affecting Human Resource Efficiency by MADM. Management Training Magazine, (In Persian).
Yilmaz, C. and Ergan, E. (2008), Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business, 290-306.